బాంకెట్ హాల్

Balaji Sarovar Premier

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 700 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 800 నుంచి

4 ఇండోర్ స్థలాలు 30, 40, 60, 800 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 300 ppl

+91 217 260 4604

Hotgi Rd, Aasara Chowk, Model Colony, Majrewadi, Solapur, Solapur
+91 217 260 4604
https://www.facebook.com/BalajiSarovarSolapur/
http://www.balajisarovar.com/
banquets@balajisarovar.com
బాంకెట్ హాల్
16 ఫోటోలు.
కొత్తది
  • కొత్తది
  • అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగినవి
  • అత్యంత ఎక్కువగా చర్చించినవి
మొదట