రెస్టారెంట్

Sky View Family Restaurant

1 ఇండోర్ స్థలం 110 ppl

+91 217 231 1221

City Survey No. 710/5B2, Wellness Zone, Plot No 940/1, Saat Rasta, North Sadar Bazar, Solapur
+91 217 231 1221
https://www.facebook.com/SKY-VIEW-Family-Restaurant-441760945993963/c/
http://www.hotelskyview.in/
బాంకెట్ హాల్