బాంకెట్ హాల్

Hotel Shrikamal International

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 400 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 250 ppl

+91 217 233 1260

No.77, Station Road, Railway Lines, Opposite Mayor's Bunglow, Solapur
+91 217 233 1260
http://www.hotelsrikamalsolapur.com/
బాంకెట్ హాల్