బాంకెట్ హాల్

Hotel Raj Heights

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 100 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 130 ppl

+91 217 262 7444

MG Road, Panjarapol Chowk, Near ST Stand, Mahesh Nagar, Solapur
+91 217 262 7444
https://www.facebook.com/rajheights555/
బాంకెట్ హాల్