బాంకెట్ హాల్

Royal Palms

1 ఇండోర్ స్థలం 300 ppl

+91 90219 7 1820

Hotgi Rd, Industrial Estate, Sainath Nagar, Solapur
+91 90219 71820
బాంకెట్ హాల్