బాంకెట్ హాల్

The Heriytage Banquets & Lawns

1 ఇండోర్ స్థలం 200 ppl

3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు 400, 1200, 1500 ppl

+91 217 260 0620

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur
+91 217 260 0620
+91 217 260 4548
+91 89757 62750
https://www.facebook.com/Heriytage-986221784843054/
http://theheriytage.com/
బాంకెట్ హాల్