బాంకెట్ హాల్

Hotel Vikas Palace

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 70 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 60 ppl

+91 94235 3 5794

27 / 118 Hyderabad Road Opp. Old Boramani Naka Raviwar, Peth, Joshi Galli, Bhavani Peth, Solapur
+91 94235 35794
+91 217 274 3502
+91 217 232 3303
https://www.facebook.com/hotelvikaspslace/
http://www.hotelvikaspalace.com/
hotelvikaspalace@gmail.com
బాంకెట్ హాల్