బాంకెట్ హాల్

Hotel Surya Executive

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 500 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 700 నుంచి

3 ఇండోర్ స్థలాలు 200, 300, 300 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 400 ppl

+91 91757 6 6300

3/3/2, Behind Bhagwat Big Cinemasб OLd Police Line, Murarji Peth, Solapur, Solapur
+91 91757 66300
+91 91758 77700
+91 217 272 9501
+91 217 272 9882
+91 217 272 9881
+91 217 272 9880
https://www.facebook.com/HOTELSURYASOLAPUR/
http://www.hotelsuryasolapur.com/
suryaexecutive@yahoo.in
బాంకెట్ హాల్