బాంకెట్ హాల్

Hotel Tripursundari

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 400 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 475 నుంచి

3 ఇండోర్ స్థలాలు 30, 50, 400 ppl

2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు 60, 300 ppl

+91 90499 9 7986

Ratandeep Housing Society, Solapur
+91 90499 97986
+91 217 231 2859
+91 217 231 2291
https://www.facebook.com/Hotel-Tripursundari-163451514002172/
http://www.hotel-tripursundari.com/
tripursundari@hotmail.com
బాంకెట్ హాల్