સોલાપુર માં લગ્નના સ્થળો

0

New Near Suncity, Laxmi Peth, Damani Nagar, Solapur, Maharashtra 413002, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Ratandeep Housing Society, Solapur, Maharashtra, India

Hotel Tripursundari is a modern budget hotel, which has all types of wedding venues - banquet halls, marriage lawn and restaurant. Having stopped at this hotel, you will not regret your decision.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Hotgi Rd, Model Colony, Solapur, Maharashtra 413224, India

Balaji Sarovar Premiere is a wedding venue that will become ideal for both large and small chamber weddings. In this venue you can celebrate both outdoor and indoor weddings.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. P-12, Pakani Phata, Chincholi MIDC,, Pune - Solapur Road, Solapur, Solapur, Maharashtra 413255

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

8/2, Railway Lines, Ramlal Chowk, Railway lines, Solapur, Maharashtra 413001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Opp Sakaal Office, Hotgi Road, Solapur, Maharashtra 413003

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Mahesh Nagar, Shivaji, Solapur, Maharashtra 413002, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

OLd Police Line, Murarji Peth, Opposite Bhagwat Big Cinemas, Solapur, Maharashtra 413001, India

Hotel Surya Executive is a modern and inexpensive hotel with excellent facilities for tourists and perfect wedding packages for the newlyweds. Choosing the hotel for a wedding, you will feel comfortable in this beautiful place.

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Akkalkot Highway, Valsang, Solapur - 413228, Opposite Mallikarjun Dhaba

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Old Boramani Naka, Hyderabad Road, Joshi Galli, Bhavani Peth, Solapur, Maharashtra 413005, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

88, Vijapur Road, Opposite Nadgiri Petrol Pump, Solapur, Maharashtra 413004, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

162/19 A/3, Solapur - 413001, Opposite Railway Lines, Near Old Employment Chowk, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

No.77, Station Road, Railway Lines, Opposite Mayor's Bunglow, Solapur, Maharashtra 413001

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur, Maharashtra 413003, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Roopa Bhavani Mandir Bypass Highway touch, Bhavani Peth, Solapur, Maharashtra 413002

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Shubhim Highway Treat – Opposite to Mount Litera Zee School, NH3 Banmore, Gwalior

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર

વધુ 6 બતાવો