સોલાપુર માં લગ્નના સ્થળો

0

88, Vijapur Road, Opposite Nadgiri Petrol Pump, Solapur, Maharashtra 413004, India

3 હોલ્સ 150, 800, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 160/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Ratandeep Housing Society, Solapur, Maharashtra, India

3 હોલ્સ અને 2 લૉન\n 30, 50, 60, 300, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 475/વ્યક્તિમાંથી

Hotel Tripursundari is a modern budget hotel, which has all types of wedding venues - banquet halls, marriage lawn and restaurant. Having stopped at this hotel, you will not regret your decision.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Akkalkot Highway, Valsang, Solapur - 413228, Opposite Mallikarjun Dhaba

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

162/19 A/3, Solapur - 413001, Opposite Railway Lines, Near Old Employment Chowk, India

બેઠક ક્ષમતા 80 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 180/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

OLd Police Line, Murarji Peth, Opposite Bhagwat Big Cinemas, Solapur, Maharashtra 413001, India

3 હોલ્સ અને 1 લૉન\n 200, 300, 300, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

Hotel Surya Executive is a modern and inexpensive hotel with excellent facilities for tourists and perfect wedding packages for the newlyweds. Choosing the hotel for a wedding, you will feel comfortable in this beautiful place.

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

No.77, Station Road, Railway Lines, Opposite Mayor's Bunglow, Solapur, Maharashtra 413001

બેઠક ક્ષમતા 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Hotgi Rd, Model Colony, Solapur, Maharashtra 413224, India

4 હોલ્સ અને 1 લૉન\n 30, 40, 60, 300, 800 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Balaji Sarovar Premiere is a wedding venue that will become ideal for both large and small chamber weddings. In this venue you can celebrate both outdoor and indoor weddings.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Prime House Building, Sativali Rd, Above Modi Hyundai Showroom, Waliv Phata, Vasai (East), Golani Naka, Vasai East, Waliv, Maharashtra 401208

2 હોલ્સ 500, 560 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 360/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

8/2, Railway Lines, Ramlal Chowk, Railway lines, Solapur, Maharashtra 413001, India

બેઠક ક્ષમતા 130 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

New Near Suncity, Laxmi Peth, Damani Nagar, Solapur, Maharashtra 413002, India

2 હોલ્સ અને 2 લૉન\n 100, 600, 1500, 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 250/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Mahesh Nagar, Shivaji, Solapur, Maharashtra 413002, India

બેઠક ક્ષમતા 130 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

109/1/A/B Hattur, Bijapur Highway, Solapur

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,200/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Opp Sakaal Office, Hotgi Road, Solapur, Maharashtra 413003

બેઠક ક્ષમતા 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Old Boramani Naka, Hyderabad Road, Joshi Galli, Bhavani Peth, Solapur, Maharashtra 413005, India

બેઠક ક્ષમતા 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 70/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Plot No. P-12, Pakani Phata, Chincholi MIDC,, Pune - Solapur Road, Solapur, Solapur, Maharashtra 413255

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

266 Shivganga Nagar Bagh 4, Nai Zindagi, Solapur 413224

બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 75/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 100/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Plot No.192, Jay Bajrang Nagar, Hotgi Road, Solapur 413004

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, બાથરૂમ

City Survey No. 710/5B2, Wellness Zone, Plot No 940/1, Saat Rasta, North Sadar Bazar, Solapur, Maharashtra 413005, India

બેઠક ક્ષમતા 110 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinease

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur, Maharashtra 413003, India

1 હોલ અને 3 લૉન\n 200, 400, 1200, 1500 લોકો

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Roopa Bhavani Mandir Bypass Highway touch, Bhavani Peth, Solapur, Maharashtra 413002

1 હોલ અને 1 લૉન\n 2000, 10000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

વધુ 6 બતાવો